Säästlik metsamaterjali kasutamine

GFE45 puhul on tegemist innovaatilise  koostootmisseadmega, milles toimub hakkepuidu gaasistamine mitte põlemine. Koostootmisseade GFE45 on parim lahendus elektri- ja soojakulude vähendamiseks kohalikku taastuvressurssi kasutades.

Milleks toota energiat taastumatust põlevkivist, mida kaevandav ja põletav tööstus toodab tervelt 80-90% Eesti negatiivsest keskkonnamõjust, andes seejuures vähem kui 4% SKT-st. Green Fuel Energy koostoomisseade toodab hakkepuidust nii elektri- kui ka soojusenergiat ning kuna seadmes ei toimu hakkepuidu põletamist vaid gaasistamine, on protsess CO2 neutraalne ja keskkonnasõbralik.

Elektri ja soojuse koostootmisel pole Eestis hakkepuidule alternatiive, see on majanduslikult kõige soodsam ning samas ka jätkusuutlik energiatootmisviis.

Säästlik metsamajandus hõlmab metsade ja metsamaade hooldamist ja kasutamist sellisel viisil ja sellises tempos, mis tagab nende bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali praegu ning võimaldab ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ning sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riiklikul ja globaalsel tasandil.

Keskkonnaministeeriumi hiljuti tellitud analüüs näitas, et raiumisel üle 9 miljoni tihumeetrit aastas hakkab metsadesse seotud süsiniku tagavara vähenema, seega puitmassi säästlik tarbimine energia tootmisel on aktuaalne teema.  GFE 45 koostootmisseadme näol on tegemist säästliku ja innovaatilise hakkepuidust energia tootmislahendusega, mis mis kogub üha rohkem tähelepanu ja suuremat nõudlust Eesti energiamaastikul.

Üleminek efektiivsele ja keskknnasõbralikule energiatootmisele aitab jõudsalt kaasa õhkupaisatavate kasvuhoonegaaside vähendamisele, panustab riiklike taastuvenergia eesmärkide täitmisesse, energiakulude ja võrgukadude kokkuhoidu, tootmise mitmekesistamisesse ja tootmise detsentraliseerimisse ning varustuskindluse tõstmisesse, mis omakorda aitavad tagada Eesti riigi energiasõltumatust- ning julgeolekut.

 

Paigaldades Green Fuel Energy koostootmisseadmed alandad energiakulusid ning annad oma panuse puhtama keskkonna tervisesse.